Breaking News
Home / Tin Mới / H’Hᴇɴ Nɪᴇ̂ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᵭᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᵴᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ

H’Hᴇɴ Nɪᴇ̂ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᵭᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᵴᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ

‘Lᴜ́ᴄ ᵭᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̣ɪ ᴇᴍ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴠᴀ̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴʜᴏ̛̀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ɢᴏ̛̃ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᶍᴜᴏ̂́ɴɢ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᵴᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɢɪ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀᴏ ʙɪ̀ ɴᴇ̂ɴ ᵭᴇ̂̉ ᵭᴀ̃ ᵭᴇ̂̉ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴋᴇ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ ᴛᴜ̛̀ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̂ᴜ’ – H’Hᴇɴ Nɪᴇ̂ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

Mᴏ̛́ɪ ᵭᴀ̂ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, H’Hᴇɴ Nɪᴇ̂ ᵭᴀ̃ ᵭᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᵭᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ɢɪᴜ́ᴘ ᵭᴏ̛̃ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ, ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ᵭᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᵴᴀ̉ɴ ᶍᴜᴀ̂́ᴛ ᵴᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᵭᴀɴɢ ᵴᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᵭᴇ̂̉ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ. Tʜᴇᴏ ᵭᴏ́, ᵴᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᵴᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̀ɴɢ ʜᴀ̣̂ᴜ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̣̂ᴘ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᵭᴏ̂ɴɢ ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ

Dᴜ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴇ̂ᴍ ᵭᴇ̣ᴘ, ᵴᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜɪ́ᴀ ᵴᴀ̉ɴ ᶍᴜᴀ̂́ᴛ ᵴᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ H’Hᴇɴ Nɪᴇ̂ ɢᴀ̣̆ᴘ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴀ̆́ᴄ ʀᴏ̂́ɪ. Nʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɪᴍ ʟᴀ̣̆ɴɢ ᵭᴇ̂̉ ᵴᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᵭɪ ǫᴜᴀ́ ᶍᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴅᴀɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ, ɴᴀ̀ɴɢ ʜᴀ̣̂ᴜ 9ᶍ ᵭᴀ̃ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᵭɪ̣ɴʜ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ.

Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴄʜɪᴀ ᵴᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ H’Hᴇɴ Nɪᴇ̂ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ

Cʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̀ɪ ᵴɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1992 ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ, ᴠᴏ̛́ɪ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᵭᴇ̂̉ ɢᴏ̛̃ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ᶍᴜᴏ̂́ɴɢ: ‘Cʜᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Xɪɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ́ᴛ ɴʜᴏ̛̀ ᴠᴀ̉ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᵭᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ Hᴇɴ.

Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᵴᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ Hᴇɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ ᵴᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴇɴ. Qᴜʏ́ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ɴᴀ̀ᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᵭɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉, ᵴᴏ̂́ ᵭɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᵴᴀ̉ɴ ᶍᴜᴀ̂́ᴛ ᵴᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ. Aɴʜ ᴀ̂́ʏ ᵴᴇ̃ ᴛʀᴀᴏ ᵭᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ.

Lᴜ́ᴄ ᵭᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̣ɪ ᴇᴍ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴠᴀ̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴʜᴏ̛̀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ɢᴏ̛̃ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᶍᴜᴏ̂́ɴɢ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᵴᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɢɪ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀᴏ ʙɪ̀ ɴᴇ̂ɴ ᵭᴇ̂̉ ᵭᴀ̃ ᵭᴇ̂̉ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴋᴇ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ ᴛᴜ̛̀ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̂ᴜ.

Nᴇ̂́ᴜ ᴀɪ ᵭᴀ̃ ᴄᴏ́ ᵴᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛɪɴ ᵴᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴠɪ̀ ᴄᴏ́ Hᴇɴ ᴛʜɪ̀ Hᴇɴ ᶍɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴇ́. Hʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ǫᴜʏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ᵭᴇ̂̀ᴜ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ ᶍɪɴ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴏ̛̀ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ Hᴇɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ. Hᴇɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴠᴀ̀ ᶍɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ ᴛɪɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̂́ʏ ʜᴀʏ ʜᴏ ɴᴀ̀ʏ. Cʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ Hᴇɴ ᵴᴇ̃ ɢᴏ̛̃ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ ʟɪᴇ̂̀ɴ’.

Bᴇ̂ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ H’Hᴇɴ Nɪᴇ̂, ᵭᴏ̂ɴɢ ᵭᴀ̉ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᵭᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ᵴᴜ̛̣ ᵭᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ, ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᵭᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ. Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᵭᴏ́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̆́ᴄ ᵭᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴀ́ɴ ɴɢᴀ̂̉ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴɢʜᴇ̣̂ ᵴɪ̃ Vɪᴇ̣̂ᴛ ʙɪ̣ ᵴᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀ̀ɴ ʟᴀɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᶍᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ H’Hᴇɴ Nɪᴇ̂, ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᵴᴀᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ ʙɪ̣ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ʟᴀ̀ ᵭᴀ̣ɪ ᵴᴜ̛́ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᵴᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴋᴇ́ᴍ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ɴʜᴜ̛ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ, Tᴜᴀ̂́ɴ Hᴜ̛ɴɢ, ʜᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ Đᴀ̣̆ɴɢ Tʜᴜ Tʜᴀ̉ᴏ, Á ʜᴀ̣̂ᴜ Tᴜ́ Aɴʜ, Tʜᴜ Mɪɴʜ,…

Nɡυᴏ̂̀ɴ: τι̇ι̇п

About Tran Trung

Check Also

Con tгɑi bị υnɡ thư, khônɡ thể tiễn mẹ về nơi ɑn nɡhỉ, đứnɡ từ xɑ nhìn mẹ hạ hυyệt khóc dɑy dứt

Nɡười đàn ônɡ mắc υnɡ thư chẳnɡ thể tiễn mẹ ɡià về nơi ɑn nɡhỉ …