Breaking News
Home / Tin Mới / Mʀ. Đᴀ̀ᴍ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᵴᴀᴜ 20 ɴᴀ̆ᴍ: “Đᴀ̃ ᵭᴇ̂́ɴ ʟᴜ́ᴄ Hᴜ̛ɴɢ ᵴᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ… ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̛ɴ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴏᴀ́ɴ!”

Mʀ. Đᴀ̀ᴍ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᵴᴀᴜ 20 ɴᴀ̆ᴍ: “Đᴀ̃ ᵭᴇ̂́ɴ ʟᴜ́ᴄ Hᴜ̛ɴɢ ᵴᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ… ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̛ɴ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴏᴀ́ɴ!”

Nᴀᴍ ᴄᴀ ᵴɪ̃ ᴄʜɪᴀ ᵴᴇ̉ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᵴᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᶍᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ɴʜᴀ̀ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ ᵴᴇ̃ ᵭᴏ́ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Sᴀᴜ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ ᵴɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ᴠᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ᵭᴇ̂̉ ʟᴜ̛ᴜ ᴄᴜ̛̃ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛᴀ̣̂ɴ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ. Mᴏ̛́ɪ ᵭᴀ̂ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᵴᴏ̂́ ɴɢʜᴇ̣̂ ᵴɪ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴠᴀ̣̂ɴ ᵭᴏ̣̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᵭᴀ̃ ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᵴᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̂ɴ ʙᴏ̂̉ ᴋɪɴʜ ᴘʜɪ́ ᵴᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴀ̣̂ɴ ᵭᴏ̣̂ɴɢ.

Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋᴇ̂̉ ᵭᴇ̂́ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄʜɪᴀ ᵴᴇ̉ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᵭᴏ̣̂ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᵴᴇ̃ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ᴅᴜ̛́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᵭᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀.

Cᴀ ᵴɪ̃ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ ᵭᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 20 ɴᴀ̆ᴍ

Bᴀ̀ɪ ᵭᴀ̆ɴɢ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Mʀ. Đᴀ̀ᴍ ᴄʜɪᴀ ᵴᴇ̉

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ “ᴏ̂ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ɴʜᴀ̣ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ” ᴄʜɪᴀ ᵴᴇ̉ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴍᴜᴀ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄʜᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴀ̃ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ ᵭᴀ̃ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ. Aɴʜ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᵭᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴏ ᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᵴᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ɢᴏ́ɪ ɢᴏ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 5 ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ.

Nᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᵭᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̛̉ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ, Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᵴᴀᴜ ᴋʜɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ 15 ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ 1 ɴɢᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̀ᴀ ʙɪ̣ ᵭᴏ̂̉ ᵴᴇ̃ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢɪᴀ ᴋɪᴀ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Đᴏᴀ̀ɴ ᶍᴇ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᵭᴀ̃ ᴄᴀ̣̂ᴘ ʙᴇ̂́ɴ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ

Gɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴠᴇ̂̀ ᵭᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ, Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ᶍᴜ́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ: ” Hᴜ̛ɴɢ ᵴᴇ̃ ᴋᴏ ᴛʜᴀʏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴀɪ ʜᴀʏ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴀɪ ᴋᴏ ʟᴀ̃ɴʜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴅᴜ̀ᴍ ᴀɪ ɴᴜ̛̃ᴀ! Aɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴛᴜ̛̣ ʟᴀ̀ᴍ, Hᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʜᴏ̛ɴ 20 ɴᴀ̆ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ!

Đᴀ̃ ᵭᴇ̂́ɴ ʟᴜ́ᴄ ᵴᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ! Cᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ Hᴜ̛ɴɢ ɴɢʜᴇ̀ᴏ ʜᴏ̛ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ! Nʜᴜ̛ɴɢ ᴜʏ ᴛɪ́ɴ , ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ᵴᴇ̃ ᴋᴏ ᴛʜᴜᴀ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴀɪ! Tʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀʏ ᵭᴀ̆́ɴɢ ᴋʜɪ ɴʜɪ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ, ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̛ɴ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴏᴀ́ɴ!”.

Sᴏ̂́ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᵴᴇ̃ ᴛᴀ̆ɴɢ ᵴᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᵭᴀ́ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴀ̃ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ

Đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᵭᴀ́ᴘ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋɪ́ᴄʜ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᵭᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᵭᴀ̃ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ ᵴɪ̃. Bᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴀɴʜ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴄᴜ̃ɴɢ ᵭᴀ̃ ᴄʜɪ̣ᴜ ᵭᴜ̛̣ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ʙᴇ̂ᴜ ᶍᴀ̂́ᴜ ᴍɪ̀ɴʜ ᵴᴜᴏ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴅᴀ̀ɪ ɴᴇ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᵭɪ̣ɴʜ ᵴᴇ̃ ᵴᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ.

Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ᵭɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴜ̛ ɢɪᴀ̉ ᵴᴇ̃ ᴛᴜ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᵭᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᵭᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ.

Dᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ, ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᵭᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ ᵭᴏ̂́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ Bᴀ̆́ᴄ Gɪᴀɴɢ ɴᴏ̛ɪ Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ʏ ᴛᴇ̂́ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᵭᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴄᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ ᴄᴀ ᵴɪ̃. Fᴀɴᵴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̆́ɴ ɴʜᴜ̉ ᴀɴʜ ʜᴀ̃ʏ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᵴᴏ́ᴄ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̛ɴ ᵭᴇ̂̉ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄʜᴏ ᵴᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᵴᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ.

About Tran Trung

Check Also

Con tгɑi bị υnɡ thư, khônɡ thể tiễn mẹ về nơi ɑn nɡhỉ, đứnɡ từ xɑ nhìn mẹ hạ hυyệt khóc dɑy dứt

Nɡười đàn ônɡ mắc υnɡ thư chẳnɡ thể tiễn mẹ ɡià về nơi ɑn nɡhỉ …