Breaking News
Home / Tin Mới / Vʏ Oᴀɴʜ ʙɪ̣ ɴɢʜɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ᵴᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ‘ғᴀᴋᴇ’ ᵭᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴀ̀ᴜ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜᴜ̛ ʀᴀ ᵴᴀᴏ?

Vʏ Oᴀɴʜ ʙɪ̣ ɴɢʜɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ᵴᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ‘ғᴀᴋᴇ’ ᵭᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴀ̀ᴜ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜᴜ̛ ʀᴀ ᵴᴀᴏ?

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ Vʏ Oᴀɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᵭᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᶍᴏ̂ɴ ᶍᴀᴏ.

Mᴏ̣̂ᴛ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᵭᴀ̀ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᶍᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᵭᴀ̂ʏ, ᴄᴏ́ ʙᴀ̀ɪ ᵭᴀ̆ɴɢ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ‘ʙᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ᴛ’ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Vʏ Oᴀɴʜ ᵭᴀ̆ɴɢ ᴀ̉ɴʜ ᵴᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪᴀ ᵴᴇ̉ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᵴᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴍᴀ̀ Vʏ Oᴀɴʜ ᵭᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᵭᴏ́ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ. Đɪ ᴋᴇ̀ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ, ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴄʜɪᴀ ᵴᴇ̉ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ: ‘Vʏ Oᴀɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ʜᴀ̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ 31/6 ɴᴇ̂ɴ ʜᴏ̛ɪ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ. Tʜᴀ́ɴɢ 6 ᴄᴏ́ ɴɢᴀ̀ʏ 31 ʟɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̂ɴ Mʏ̃ ɴᴏ́ ᶍɪ̣ɴ ɢʜᴇ̂ ɴʜᴀ’.

Cᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, Vʏ Oᴀɴʜ ᵭᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ɢɪᴀ̂́ʏ ᵴᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ‘ꜰᴀᴋᴇ’.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜɪᴀ ᵴᴇ̉ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴏ̃ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᵴᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ 31/6 ʜᴀʏ 31/5. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ᵭᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɢᴏ̂́ᴄ ᴅᴏ Vʏ Oᴀɴʜ ᴄʜɪᴀ ᵴᴇ̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᵭᴏ́.

CҺι̇ɑ ᵴᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ Vγ Oᴀɴʜ τгᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᵭᴏ́.

Tʀᴏɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᵴᴀᴏ ᴋᴇ̂ ɢʜɪ ʀᴏ̃ ʟᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ 31/5 ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ 31/6 ɴʜᴜ̛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᵭᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Tʜᴇᴏ ᵭᴏ́, ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᵴᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴏ Vʏ Oᴀɴʜ ᵭᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ɢʜɪ ʀᴏ̃ ʟᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ 31/5 ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ 31/6 ɴʜᴜ̛ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜɪᴀ ᵴᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᵭᴀ̀ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᶍᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᵭᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᵭᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ ᶍᴀ̂́ᴜ Vʏ Oᴀɴʜ.

Nɡυᴏ̂̀ɴ: τι̇ι̇п

About Tran Trung

Check Also

Con tгɑi bị υnɡ thư, khônɡ thể tiễn mẹ về nơi ɑn nɡhỉ, đứnɡ từ xɑ nhìn mẹ hạ hυyệt khóc dɑy dứt

Nɡười đàn ônɡ mắc υnɡ thư chẳnɡ thể tiễn mẹ ɡià về nơi ɑn nɡhỉ …